كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

  • اخبار
  • اعضاء
  • انفورماتیک
  • معرفی دانشگاه
  • فرم های پویا
موافقت با ارتقای موسسه آموزش عالی به دانشگاه علم و فناوری در بازدید مدیرکل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت علوم از دانشگاه و تاکیدمعاون آموزشی وزارت علوم بر این موضوع در دیدار با روسای موسسات آموزش عالی استان خوزستان