خانه / اخبار تصویری / آغاز فرآیند ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال ۱ سال تحصیلی ۹۸۹۹

آغاز فرآیند ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال ۱ سال تحصیلی ۹۸۹۹

درباره ی نوید سیاه پلو