خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه مهم در خصوص درس (های) معرفی به استاد و تاریخ فارغ التحصیلی

اطلاعیه مهم در خصوص درس (های) معرفی به استاد و تاریخ فارغ التحصیلی

نظر به قوانین نظام وظیفه، چنانچه دانشجویی پس از اتمام مهلت قانونی دروه تحصیل به هر دلیلی موفق به اتمام دروس خود نشود و دروس معرفی به استاد برای وی باقی مانده باشد، پس از اتمام مهلت قانونی دو راه حل برای وی وجود خواهد داشت:
۱- تکمیل فرم تقاضای کمیسیون موارد خاص استان و پیگیری آن از طریق سرکار خانم مبشر مدیر امور دانشجویی موسسه. پس از آنکه نظر مثبت کمیوسیون موارد خاص بدست آمد باید موضوع تقاضای تمدید معافیت یک نیمسال تحصیلی (استفاده از فرجه ارفاق دانشجویی) از طریق آقای مرادپور توسط دانشجو پیگیری شود. در صورت اخذ معافیت یک نیمسال، دانشجو می تواند در آزمون معرفی به استاد ثبت نام نموده و پس از اخذ نمره قبولی در آن نیمسال فارغ التحصیل شود.
۲- دانشجو بدون توجه به مورد ۱، در زمان های مقرر تقویم آموزشی در آزمون معرفی به استاد ثبت نام و در آزمون (ها) شرکت کند. در این صورت دو جریمه متوجه دانشجو خواهد بود. اول آنکه از زمان اتمام معافیت تحصیلی تا زمان درج تاریخ فارغ التحصیلی، دانشج مشمول غیبت از نظام وظیف خواهد شد. دوم اینکه حق ادامه تحصیل در مقاطع بالا را نخواهد داشت.