خانه / اخبار تصویری / اعمال سقف تعداد درس قابل حذف یا اضافه در انتخاب واحد نیمسال ۹۸۹۹-۱

اعمال سقف تعداد درس قابل حذف یا اضافه در انتخاب واحد نیمسال ۹۸۹۹-۱

بدینوسیله متن مصوبه شماره ۲ مربوط به ۸۰ امین جلسه شورای آموزشی به مورخ ۳-۴-۹۸ جهت اطلاع دانشجویان کلیه وردی ها ومقاطع اعلام می گردد. بدیهی است این مصوبه برای حذف و اضافه نیمسال ۱ سال تحصیلی۹۸۹۹ اجرا شده و مسئولیت عدم توجه به آن بر عهده دانشجوست :

نظر به نابسامانی‌های ایجادشده در ترم‌های قبلی در خلال انتخاب واحد و حذف و اضافه مصوب شد از نیمسال ۱ سال تحصیلی ۹۸۹۹ هر دانشجو در خلال حذف و اضافه صرفاً بتواند ۲ درس را حذف و یا اضافه نماید. در این خصوص محدودیتی ازنظر تعداد واحد هر درس وجود نخواهد داشت.