خانه / فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان

 • آشنایی با اداره فارغ التحصیلان 
 • معرفی مدیر و کارکنان 
 • فرم ها و  آیین نامه ها 
 • لیست فارغ التحصیلان
 • تماس با ما

بخش فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است. این اداره در کنار بخش آموزش بطور مستقیم در ارتباط با دانشجو بوده و وظیفه خدمت رسانی از پایان تحصیل دانشجو تا زمان صدور مدرک تحصیلی وی را بر عهده دارد.

شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان

 • ثبت اطلاعات دانشجویان استعداد درخشان و رتبه برتر در سامانه وزارت
 • بررسی ایمیل( بررسی پرونده دانشجو)
 • مراجعه ( رفع نقص) + دادن مدرک+ صدور فرم تسویه حساب
 • صدورلغو معافیت
 • صدور گواهی موقت تحصیلی
 • کپی کردن مدارک جهت صدور اصل مدارک تحصیلی
 • ثبت لیست دانش آموختگان در سیستم
 • پاسخ به استعلام و درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات تایید شده
 • صدور اصل مدارک تحصیلی
 • پوشه کردن تمامی مدارک ارسالی به دانشگاه شهید چمران
 • کاور کردن گواهی موقت تحصیلی
 • کاور کردن اصل مدرک تحصیلی
 • کپی گرفتن از اصل مدرک تحصیلی
 • تهیه لیست نامه ها ارسالی به چمران
 • کپی کرفتن نامه ها جهت ارسال به دانشگاه شهید چمران
 • نامه مغایرت تاییدیه تحصیلی و مدرک تحصیلی مقطع قبلی
 • تماس با دانشجویان جهت اطلاع از آماده شدن مدرک و نامه تاییدیه
 • پاسخ گویی تمامی تلفن های دانشجویان
 • لیست پذیرفته شدگان دانشجویان در مقاطع بالاتر
 • لیست اسامی بازگشتی از چمران و ارائه به دبیرخانه جهت ارسال به ارادت مختلف

مدیر کل خدمات آموزشی

 • فاطمه حیدری کایدان
 • شماره اطاق : ۲۲۵ ، دفتر مدیر خدمات آموزشی موسسه
 • تلفن ۰۶۱۳۳۳۴۵۳۷۲ داخلی ۲۲۵
 • Email : Vanihk1917@gmail.com
کارشناسان اداره فارغ‌التحصیلان و بایگانی

تلفن موسسه : ۴- ۰۶۱۳۳۳۴۵۳۷۲

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی محل استقرار
۱ سارا ساقی (مرخصی) کارشناس فارغ‌التحصیلان ۲۱۵ اداره آموزش
۲ سحر مهدوی
۳ پریسا احمدی
 • دانلود لیست فارغ التحصیلان- ویرایش ۲۲-۲-۹۸
 • توجه
 • راهنمای کد وضعیت
  ۱-    جواب تائیدیه تحصیلی ارسال شد.
  ۲-    جواب تائیدیه تحصیلی وصول شد.
  ۳-    تاییدیه تحصیلی جهت تایید به دانشگاه منتخب ارسال شد.
  ۴-    دانشنامه جهت تایید به دانشگاه منتخب ارسال شد.
  ۵-    گواهی موقت آماده تحویل است.
  ۶-     دانشنامه آماده تحویل است.
ردیف شماره دانشجویی تاریخ آخرین وضعیت کد وضعیت*
۱ ۸۶۱۱۵۳۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲ ۸۲۱۱۱۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳ ۹۴۱۳۷۳۶۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۴ ۸۴۱۱۱۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۵ ۹۳۱۳۷۳۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۶ ۸۵۱۱۷۳۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۵ ۹۳۱۲۹۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۶ ۹۳۲۱۸۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۷ ۹۵۱۲۶۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۸ ۹۴۲۳۷۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۹ ۹۵۱۲۶۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۰ ۹۴۱۲۸۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۱ ۹۳۲۲۷۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۲ ۹۳۱۱۲۴۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۳ ۹۳۱۲۹۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۴ ۹۳۱۱۲۴۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۵ ۹۳۱۱۲۴۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۶ ۹۵۱۳۴۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۷ ۹۳۲۱۰۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۸ ۹۲۲۲۷۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۱۹ ۹۳۱۲۹۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۰ ۹۲۱۳۹۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۱ ۹۴۱۱۵۳۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۲ ۹۱۱۳۹۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۳ ۹۳۱۱۷۳۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۴ ۹۳۱۱۲۴۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۵ ۹۴۲۱۵۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۶ ۹۳۲۱۸۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۷ ۹۵۱۱۵۳۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۸ ۹۵۲۳۴۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۲۹ ۹۵۱۲۶۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۰ ۹۴۲۱۰۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۱ ۹۴۱۳۸۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۲ ۹۵۲۳۴۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۳ ۹۳۱۱۲۴۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۴ ۹۳۱۱۵۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۵ ۹۵۱۲۶۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۶ ۹۵۲۱۵۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۷ ۹۴۲۳۷۳۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴
۳۸ ۹۲۱۱۷۳۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۳۹ ۹۳۱۱۷۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۰ ۸۹۱۱۴۳۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۱ ۸۷۱۳۷۳۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۲ ۹۳۲۲۶۳۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۳ ۹۲۱۳۷۳۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۴ ۹۰۱۳۹۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۵ ۸۸۱۱۸۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۶ ۸۶۱۱۹۳۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۷ ۹۰۱۳۷۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۸ ۹۰۱۱۸۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۴۹ ۸۷۱۱۷۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۵۰ ۹۰۱۱۷۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۳
۵۱ ۹۵۱۳۸۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۲ ۸۹۱۲۶۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۳ ۹۵۱۳۸۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۴ ۹۴۲۱۵۳۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۵ ۹۴۲۲۲۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۶ ۹۴۲۳۸۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۵
۵۷ ۹۵۱۲۶۳۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۵۸ ۹۴۱۳۷۳۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۵۹ ۹۵۱۳۷۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۰ ۹۳۲۱۰۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۱ ۹۳۲۳۷۳۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۲ ۹۱۱۲۲۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۳ ۹۳۱۱۸۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۴ ۹۳۱۲۷۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۵ ۹۴۱۳۷۳۷۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۶ ۹۳۱۲۹۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۷ ۹۵۲۳۴۴۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۸ ۹۰۱۱۳۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۶۹ ۹۳۱۱۷۳۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۷۰ ۹۴۱۳۷۳۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۵
۷۱ ۹۵۱۲۶۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۵
۷۲ ۹۲۱۲۷۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۵
۷۳ ۸۹۱۱۳۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۵
۷۴ ۹۳۲۲۷۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲*۶
۷۵ ۹۳۱۱۸۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۷۶ ۹۳۲۲۸۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۷۷ ۹۳۲۲۸۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۷۸ ۹۳۱۲۸۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۷۹ ۹۳۱۲۹۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۰ ۹۴۱۲۲۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۱ ۹۴۲۳۷۳۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۲ ۹۵۱۲۶۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۳ ۹۴۲۳۴۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۴ ۹۲۱۱۸۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۵ ۹۳۱۲۲۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۶ ۹۳۱۳۳۳۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۷ ۹۵۱۲۶۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۸ ۹۴۱۳۷۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۸۹ ۹۳۲۲۲۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۰ ۹۳۱۱۲۴۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۱ ۹۴۲۳۷۳۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۲ ۹۳۱۲۸۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۳ ۹۳۱۱۸۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۴ ۹۳۱۲۸۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۵ ۹۳۱۳۹۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۹۶ ۹۴۱۲۲۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲*۶
۹۷ ۹۰۱۳۹۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۹۸ ۹۰۱۲۷۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۹۹ ۸۸۱۱۵۳۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۱۰۰ ۹۳۱۲۷۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۱۰۱ ۹۴۲۱۰۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۱۰۲ ۹۳۱۲۷۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۱۰۳ ۹۴۱۱۵۳۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲
۱۰۴ ۹۳۱۳۷۳۵۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۰۵ ۸۷۱۳۷۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۰۶ ۹۵۱۱۵۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۰۷ ۹۵۱۳۴۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۰۸ ۹۵۱۲۶۳۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۰۹ ۸۱۱۱۱۱۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۰ ۹۴۲۱۰۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۱ ۹۲۱۱۸۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۲ ۹۳۱۱۸۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۳ ۹۳۱۲۸۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۴ ۹۳۱۳۴۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۵ ۹۵۱۳۸۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۶ ۹۴۲۱۵۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۷ ۹۴۲۱۵۳۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۸ ۹۳۲۳۴۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۱۹ ۹۳۱۳۳۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۰ ۹۳۱۱۲۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۱ ۹۳۱۱۲۴۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۲ ۹۵۱۳۷۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۳ ۹۳۱۳۳۳۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۴ ۹۵۱۱۵۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۵ ۹۵۱۱۵۳۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۶ ۹۳۱۳۳۳۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۷ ۹۳۱۲۸۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۸ ۹۳۲۲۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۲۹ ۹۳۱۱۲۴۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۰ ۹۴۲۱۵۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۱ ۹۳۱۱۳۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۲ ۹۵۱۳۴۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۳ ۹۴۲۱۵۳۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۴ ۹۳۱۳۹۳۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۵ ۹۳۱۳۹۳۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۶ ۹۳۱۳۳۳۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۷ ۹۱۱۲۶۳۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۸ ۹۲۱۲۹۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۳۹ ۹۳۲۱۸۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۰ ۹۴۲۳۴۳۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۱ ۹۴۲۱۵۳۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۲ ۹۳۱۲۸۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۳ ۹۴۱۱۵۳۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۴ ۹۳۱۱۲۴۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۵ ۹۳۲۲۲۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۶ ۹۳۱۳۹۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۷ ۹۲۱۱۸۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۸ ۹۳۱۲۲۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۴۹ ۹۳۱۲۸۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۰ ۹۳۱۳۹۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۱ ۹۳۱۱۲۴۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۲ ۹۳۲۲۲۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۳ ۹۳۱۳۹۳۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۴ ۹۳۱۲۹۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۵ ۹۲۱۲۹۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۶ ۹۵۱۳۷۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۷ ۹۳۱۳۹۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۸ ۹۳۱۳۳۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۵۹ ۹۴۲۳۷۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۰ ۹۴۲۳۴۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۱ ۹۳۱۲۹۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۱ ۹۵۱۱۰۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۳ ۹۴۲۳۴۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۴ ۹۳۱۲۶۳۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۵ ۹۵۱۳۷۳۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۶ ۹۳۲۱۸۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۷ ۹۵۱۳۴۴۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۸ ۹۴۲۳۷۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۶۹ ۹۳۱۱۸۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۰ ۸۸۱۱۶۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۱ ۹۳۲۱۰۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۲ ۹۵۱۳۷۳۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۳ ۹۵۱۳۴۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۴ ۹۴۲۳۸۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۵ ۹۳۱۱۸۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۶ ۹۳۱۳۹۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۷ ۹۳۱۳۷۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۸ ۹۳۲۲۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۷۹ ۹۳۲۳۹۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۰ ۹۳۱۲۸۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۱ ۹۴۱۲۲۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۲ ۹۳۱۳۹۳۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۲ ۹۳۱۱۲۴۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۳ ۹۳۱۲۷۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۴ ۹۴۱۲۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۵ ۹۳۱۳۳۳۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۶ ۹۳۱۳۳۳۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۷ ۹۳۱۱۲۴۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۸ ۹۵۱۱۵۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۸۹ ۹۵۱۲۶۳۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۰ ۹۴۲۱۵۳۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۱ ۹۵۱۱۵۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۲ ۹۵۱۱۵۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۳ ۹۵۱۱۵۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۴ ۹۴۲۱۵۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۵ ۹۳۱۲۷۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۶ ۹۳۱۲۷۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۷ ۹۳۲۲۲۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۸ ۹۳۱۱۲۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۱۹۹ ۹۴۲۳۴۳۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۰ ۹۳۱۱۵۳۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۱ ۹۴۲۱۵۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۲ ۹۵۱۳۴۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۳ ۹۵۱۲۶۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۴ ۹۵۱۳۴۴۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۵ ۹۴۲۱۵۳۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۶ ۹۴۲۳۷۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۷ ۹۴۲۳۴۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۸ ۹۱۱۲۹۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۰۹ ۹۳۱۳۳۳۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۰ ۹۳۱۱۸۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۱ ۹۳۱۱۲۴۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۲ ۹۳۱۱۲۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۳ ۹۳۱۱۲۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۴ ۹۳۱۱۲۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۵ ۹۳۱۳۳۳۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۶ ۹۲۱۱۸۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۷ ۹۴۱۱۵۳۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۸ ۹۴۲۳۸۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۱۹ ۹۳۱۱۲۴۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۰ ۹۳۱۳۳۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۱ ۹۳۱۳۹۳۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۲ ۹۵۱۱۵۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۳ ۹۳۲۱۷۳۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۴ ۹۴۲۳۷۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۵ ۹۵۱۱۵۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۶ ۹۳۱۳۳۳۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۷ ۹۳۱۲۸۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۸ ۹۳۱۳۳۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۲۹ ۹۴۲۱۰۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۳۰ ۹۳۱۳۹۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۳۱ ۸۵۱۱۵۳۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۶
۲۳۲ ۹۴۲۱۵۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۳ ۹۳۱۳۷۳۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۴ ۹۳۱۳۹۳۵۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۵ ۹۳۱۱۲۴۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۶ ۹۳۱۱۲۴۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۷ ۹۵۱۱۰۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۸ ۹۴۱۲۶۳۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۳۹ ۹۳۱۱۲۴۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۴۰ ۹۳۱۳۳۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۴۱ ۹۳۱۳۳۳۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۴۲ ۹۵۱۱۰۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۵
۲۴۳ ۸۵۲۲۸۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۴ ۹۳۱۱۸۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۵ ۹۳۱۱۸۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۶ ۹۲۱۲۸۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۷ ۹۳۱۳۳۳۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۸ ۹۳۱۲۸۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۴۹ ۹۳۱۲۹۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۰ ۹۳۱۳۹۳۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۱ ۹۲۱۲۸۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۲ ۹۲۱۱۲۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۳ ۹۳۲۱۲۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۴ ۹۳۲۲۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۵ ۹۳۱۱۲۴۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۶ ۹۳۲۲۲۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۷ ۹۳۱۱۲۴۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۸ ۹۳۱۲۸۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۵۹ ۹۵۱۱۵۳۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۰ ۹۴۱۲۵۳۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۱ ۹۴۱۲۶۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۲ ۹۵۱۱۵۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۳ ۹۳۲۱۸۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۴ ۹۵۱۱۵۳۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۵ ۹۴۱۱۵۳۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۶ ۹۶۱۲۶۳۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۷ ۹۵۱۳۸۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۶
۲۶۸ ۹۱۱۳۹۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۳
۲۶۹ ۹۳۱۳۳۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۰ ۹۰۱۱۸۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۱ ۹۱۱۱۲۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۲ ۸۶۱۱۸۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۳ ۹۳۱۲۸۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۴ ۸۹۱۱۷۳۱۸ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۵ ۹۴۱۳۷۳۶۳ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۶ ۹۳۱۳۴۳۱۱ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۷ ۹۲۱۲۹۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۸ ۹۱۱۱۸۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۷۹ ۹۲۱۱۹۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۸۰ ۹۴۱۳۷۳۴۶ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۲۸۱ ۹۳۱۲۹۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۲ ۹۵۱۱۵۳۵۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۳ ۹۴۲۳۸۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۴ ۹۳۲۱۸۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۵ ۹۳۱۱۸۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۶ ۹۵۱۱۰۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۷ ۹۳۱۱۷۳۶۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۸ ۹۳۲۳۷۳۸۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۸۹ ۹۳۱۲۷۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۰ ۹۵۱۱۰۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۱ ۸۹۱۲۸۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۲ ۹۳۲۲۷۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۳ ۹۰۱۲۲۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۴ ۹۳۱۱۸۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۵ ۹۳۱۳۳۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۶ ۹۴۱۱۵۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۷ ۹۳۲۲۶۳۲۸ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۸ ۹۳۲۳۷۳۴۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۲۹۹ ۹۱۱۱۰۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۵
۳۰۰ ۸۸۱۱۴۳۸۱ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۱ ۹۰۱۲۷۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۲ ۹۱۱۱۵۳۹۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۳ ۸۸۱۱۹۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۴ ۹۳۱۳۸۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۵ ۹۲۲۲۵۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۶ ۸۷۱۱۱۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۷ ۹۲۲۲۷۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۸ ۸۷۲۱۸۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۰۹ ۹۳۲۲۷۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۱۰ ۸۷۱۱۷۳۸۲ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۱۱ ۹۳۱۳۹۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۱۲ ۸۹۱۲۶۳۴۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۱۳ ۹۳۱۳۷۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۲۱۶ ۳
۳۱۴ ۹۴۱۱۰۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۱۵ ۹۳۲۱۷۳۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۱۶ ۹۵۱۳۴۴۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۱۷ ۹۴۱۲۶۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۱۸ ۹۳۱۱۲۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۱۹ ۹۳۱۱۲۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۲۰ ۸۹۱۱۵۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۲۱ ۹۱۲۲۵۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۲۲ ۹۳۱۳۳۳۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۲۳ ۹۵۱۳۷۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵
۳۲۴ ۹۳۱۳۹۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۵
۳۲۵ ۹۳۱۲۷۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۵
۳۲۶ ۹۱۱۳۴۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳
۳۲۷ ۹۲۱۱۳۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳
۳۲۸ ۹۴۱۳۴۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳
۳۲۹ ۹۱۱۲۷۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۳
۳۳۰ ۸۷۱۲۷۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۳
۳۳۱ ۸۸۱۲۶۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۳
۳۳۲ ۹۲۱۱۷۳۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۳
۳۳۳ ۸۷۱۳۷۳۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۳
۳۳۴ ۸۶۲۲۹۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۳۵ ۹۳۱۱۲۴۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۳۶ ۹۳۲۲۲۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۳۷ ۸۹۱۱۵۳۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۳۸ ۹۳۲۳۷۳۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۳۹ ۹۳۲۳۷۳۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۴۰ ۹۳۲۳۷۳۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۵
۳۴۱ ۹۳۲۱۵۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۵
۳۴۲ ۹۵۲۱۵۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۵
۳۴۳ ۹۳۲۲۷۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۵
۳۴۴ ۹۰۱۲۷۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ تاییدیه آماده  شد
۳۴۵ ۹۳۱۲۸۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۵
۳۴۶ ۹۳۱۳۹۳۷۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۴۷ ۹۲۱۲۸۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۴۸ ۸۸۱۱۶۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۴۹ ۸۶۱۱۳۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۰ ۸۹۱۱۱۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۱ ۹۱۲۳۹۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۲ ۹۲۲۲۵۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۳ ۸۵۱۱۵۳۶۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۴ ۹۳۱۳۷۳۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۵ ۹۰۲۱۵۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۶ ۹۳۱۳۷۳۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۷ ۹۴۲۳۷۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۸ ۹۳۲۲۶۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۵۹ ۹۵۱۳۸۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۰ ۹۴۲۲۶۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۱ ۹۵۱۱۵۳۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۲ ۹۳۱۲۷۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۳ ۹۱۱۱۲۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۴ ۹۲۱۲۸۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۵ ۹۳۲۲۲۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۶ ۹۱۱۲۹۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۷ ۹۱۲۲۹۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۸ ۹۲۱۲۲۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۶۹ ۹۳۱۲۹۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۰ ۹۴۱۲۶۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۱ ۹۳۲۳۷۳۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۲ ۹۳۱۱۵۳۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۳ ۹۴۱۳۷۳۷۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۴ ۹۲۱۱۵۳۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۵ ۹۴۲۳۴۳۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۶ ۹۴۱۱۵۳۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۷ ۹۰۱۳۷۳۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۸ ۹۳۲۳۷۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۷۹ ۹۵۱۳۴۳۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۰ ۹۳۲۱۵۳۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۱ ۹۴۱۳۷۳۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۲ ۹۴۱۱۵۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۳ ۹۲۱۱۲۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۴ ۸۸۱۱۷۳۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۵ ۸۰۲۱۱۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
۳۸۶ ۸۲۱۱۱۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۶
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، راهروی واصل بین ساختمان شماره ۱ و ۲، طبقه همکف، معاونت آموزشی، اطاق ۱۱۰
 • ساعات مراجعه حضوری و تماس: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۳:۰۰
 • تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی:۲۱۵
 • دورنگار: ۳۳۳۴۵۸۲۶-۰۶۱
 • وب‌سایت موسسه: www.mjdkh.ac.ir
 • ایمیل اداره فارغ التحصیلان: mjdkh.amoozesh@gmail.com