لیست اعضای هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی 
پست الکترونیکی 
- عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی خوزستان دکتر قدرت الله شاکری نژاد shakerinejad@mjdkh.ac.ir;
1 عضو هیئت علمی گروه علوم پایه مهرداد سیلانی  
2 عضو هیئت علمی گروه علوم پایه علیرضا الواری
3 عضو هیئت علمی گروه علوم پایه امین عطارزاده attarzadeh@mjdkh.ac.ir
4 عضو هیئت علمی گروه عمران منصور سلیمانی فر
5 عضو هیئت علمی گروه عمران محمد شکرالهی یانچشمه m.shokrollahi@mjdkh.ac.ir
6 عضو هیئت علمی گروه عمران محسن مظهری m.mazhari@mjdkh.ac.ir
7 عضو هیئت علمی گروه عمران سید میثم هاشمی
8 عضو هیئت علمی گروه عمران حمیدرضا هلاکویی
9 عضو هیئت علمی گروه عمران بهزاد شکرالهی یانچشمه  
10 عضو هیئت علمی گروه عمران نوید سیاه پلو n.siahpolo@mjdkh.ac.ir
11 عضو هیئت علمی گروه عمران محمدحسین عبدالکریمی m.abdulkarimi@mjdkh.ac.ir
12 عضو هیئت علمی گروه معماری محمدعلی کاظم زاده رائف
13 عضو هیئت علمی گروه برق و ICT ایمان دهار iman.dahar@mjdkh.ac.ir
14 عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر محمد علی نیزاری
15 عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر حسین بیگی هرچگانی
16 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی حمید تمیمی پور
17 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عبدالمجید صباغ
18 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی محمدرضا ایزدی
19 گروه زبان و ادبیات انگلیسی فیروزه شیخی شوشتری  
20 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتر پوشیا وی کی
21 گروه زبان و ادبیات انگلیسی رودابه باورصاد احمدی
22 گروه زبان و ادبیات انگلیسی فرخ حیدری farrokh.heidari@mjdkh.ac.ir
23 گروه زبان و ادبیات انگلیسی لاله فتحی علیزاده l.fathi@mjdkh.ac.ir
24 گروه زبان و ادبیات انگلیسی اکرم السادات داودی a.davoodi@mjdkh.ac.ir
25 گروه زبان و ادبیات انگلیسی شاهین قربانی shahin.ghorbani@mjdkh.ac.ir
26 گروه زبان و ادبیات انگلیسی عبدالرزاق حیاتی a.hayati@mjdkh.ac.ir
27 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتر صالح حسینی saleh.hoseini@mjdkh.ac.ir
28 گروه زبان و ادبیات انگلیسی عبدالرضا الواری a.alvari@mjdkh.ac.ir
29 گروه زبان و ادبیات انگلیسی جلال الدین جلالی j.jalali@mjdkh.ac.ir
30 گروه زبان و ادبیات انگلیسی سارا شجیرات s.shajirat@mjdkh.ac.ir
31 گروه زبان و ادبیات انگلیسی نیلوفر انصاری زاده n.ansarizadeh@mjdkh.ac.ir
32 گروه زبان و ادبیات انگلیسی زهرا کریمی z.karimi@mjdkh.ac.ir
33 گروه زبان و ادبیات انگلیسی علی وجیهی a.vajihi@mjdkh.ac.ir
34 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکترسیدحسین فاضلی sh.fazeli@mjdkh.ac.ir
35 گروه زبان و ادبیات انگلیسی مهیار فروزش m.forouzesh@mjdkh.ac.ir
36 گروه زبان و ادبیات انگلیسی سارا عبادی sara.ebadi@mjdkh.ac.ir
37 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتر عباس امام abbasemam.@mjdkh.ac.ir
38 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتر قاسمی پور ghasemipour@mjdkh.ac.ir
39 عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی محمدرضا طباطبائی tabatabaei@mjdkh.ac.ir;
40
41  
42  
43
44  
45
46