خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

 • نام و نام خانوادگی : دکتر سید علیرضا علوی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: سرپرست موسسه
 • پست الکترونیک سازمانی:alavi@acecr.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : دکتر علی بردیده
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: قائم مقام و معاون پشتیبانی
 • پست الکترونیک سازمانی:bardideh@acecr.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  مهندس احسان برملا
 • مرتبه علمی: –
 • پست سازمانی: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
 • پست الکترونیک سازمانی: ehsanbarmala@yahoo.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : دکتر نوید سیاه پلو
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: معاون پژوهش و فناوری
 • پست الکترونیک سازمانی:siahpolo@acecr.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :زهرا قانون
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: معاون فرهنگی-دانشجویی
 • پست الکترونیک سازمانی: zahra_ghanoon@yahoo.com
 • دانلود رزومه